Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉPODMIENKY (ďalej ako „VOP“)


1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej lenako „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho voblasti predaja tovaru a služieb pri uzatváraní kúpnych zmlúvprostredníctvom internetu, cez aplikáciu umiestnenú na internetovej stránkewww.bruuder.eu

1.2. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje,že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP jekupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávkyupozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy menované v tomto článku, majú na účelytýchto VOP význam, uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.
2.2. Na stránke www.bruuder.eu je umiestnený internetový obchodspoločnosti Bruuder s.r.o. umiestnený na internetovej stránke www.bruuder.euumožňujúci nakupovanie tovaru a služieb ponúkaného predávajúcim nauvedenej stránke.
2.3. Registrácia je vyplnenie elektronickéhoformuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátaneosobných údajov. Údaje zvýraznené aplikáciou sú povinné údaje a ichvyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu v aplikácií.Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania aplikácie.
2.4. Predávajúci je spoločnosť Bruuders.r.o., so sídlom: Azalkova 8, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 ,IČO: 51245035 ,zapísanej na Okresnom súde Bratislava I, Vložka číslo: 124964/B (ďalej len „Bruuder s.r.o.“ alebo len „predávajúci“).
2.5. Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá naprávne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovaťtovar a služby cez www.bruuder.eu a uzavrieť s predávajúcim Kúpnu zmluvuohľadom tovaru a služieb ponúkaných cez aplikáciu,
a ktorá za týmúčelom riadne vyplnila a cez stránku odoslala záväznú objednávku a doručilaju predávajúcemu.

2.6. Oprávnená osoba je osoba, odlišná odkupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byťobjednaný tovar a služby odovzdané. Uvedenie mena oprávnenej osoby vobjednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatieobjednaného tovaru a služieb.
2.7. Objednávkový formulár je elektronickýformulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko,ďalej adresu pre doručenie (ulica, mesto, PSČ), e-mail a telefónne číslo kupujúceho, označenieobjednaného tovaru a služieb, kúpnu cenu objednaného tovaru a služiebvrátane DPH, spôsob doručenia (prepravy) tovaru.
2.8. Aktuálna ponuka tovaru a služieb jeponuka tovaru a služieb zverejnená na internetovej stránke www.bruuder.eu,ktorá obsahuje najmä názov a popis ponúkaného tovaru a služieb, množstvoa informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru a služieb(vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia nainternetovej stránke www.bruuder.eu. Na objednávky urobené a kúpne zmluvyuzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.Tovarom sú najmä digitálne alebo fyzické hudobné nosiče a poskytnutá službaje ich balenie, manipulácia a doprava.

3.UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorejpredávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar a služby (ďalej len „Kúpnazmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým jezáväzná objednávka kupujúceho, a písomného prijatia návrhu na uzavretiezmluvy informatívnym e-mailom zo strany predávajúceho na e-mailovú adresukupujúceho.
3.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávkaobjednávateľa (kupujúceho) adresovaná predávajúcemu. Objednávku možnouskutočniť vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.bruuder.eua jeho odoslaním.
3.3. Objednávka obsahuje tiež udeleniebezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajovv súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov pre interné účely predávajúceho, a vprípade, ak kupujúci (objednávateľ) uvádza aj údaje tretej osobyoprávnenej prevziať tovar a služby, že tak robí iba s jej súhlasom adotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchtoVOP.
3.4. Registráciou alebo odoslaním objednávkynakupujúci udeluje súhlas so zasielaním aktuálnej ponuky a komerčnýchinformácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na e-mailovúadresu nakupujúceho uvedenú registračnom formulári alebo v objednávke.
3.5. Prijatím návrhu na uzavretie zmluvy jevčasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, vktorom predávajúci potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy,prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručeniaprijatia návrhu kupujúcemu na e- mailovú adresu uvedenú v objednávkovomformulári. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú prijatienávrhu.
3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnejzmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy ajmlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keďprijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihomdoručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy jezáväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodaniaa záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať azaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

4. KÚPNA CENATOVARU, SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar a služby jeuvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky,ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho.Kúpna cena je v aplikácií vždy aktuálna a zahŕňa DPH a je stanovená vmene Euro.
4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady naprepravu tovaru zo skladu predávajúceho do miesta dodania, ktoré budúkupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miestadodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia len v rozsahu uvedenompri konkretnej ponuke na stránke www.bruuder.eu.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúcizaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu platbou vopred bezhotovostnýmbankovým prevodom prostredníctvom služby CardPay. Tovar zostáva do úplnéhozaplatenia kúpnej ceny vlastníctvom predávajúceho.

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenuje splnený odovzdaním kúpnej ceny predávajúcemu.


5. DODACIEPODMIENKY (DODACIA LEHOTA, MIESTO DODANIA A SPÔSOB DORUČENIA TOVARU)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúcipovinný dodať kupujúcemu tovar, je uvedená v potvrdení objednávky.Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, dodacia lehota jestanovená na základe ústnej alebo písomnej dohody medzi kupujúcim apredávajúcim.
5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp.jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Privýbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia,aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.
5.3. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúciuviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodaniapotvrdil.
5.4. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodaniasi môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovarua zadaní miesta dodania.
5.5. Spôsoby dodania tovaru kupujúcemu je:
• Doručenie tovaru na miesto dodaniakupujúceho poverencom predávajúceho
5.6. Informácia o cene prepravy (prepravné) aobvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená prikonkrétnom druhu prepravy tovaru.


6. DODANIE TOVARU

6.1. Záväzok predávajúceho dodať tovar jesplnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe vmieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiťv dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu sdodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúžiako záručný list.
6.2. Záväzok predávajúceho dodať tovar sapovažuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdaťtovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožníprevzatie tovaru, a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako súdôvody na strane predávajúceho.
6.3. V prípade, ak si kupujúci tovarneprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúcioprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradunákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.


7.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mátovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú poprevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov azačína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručný list slúžiako účtovný doklad.
7.2. Podrobnosti o právach kupujúcehovyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravujereklamačný poriadok podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vznení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z oochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na tovar,u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zozodpovednosti za vady.8. ODVOLANIEOBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Dokiaľ nebolo kupujúcemu (objednávateľovi)doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva),môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickejpošty alebo telefonicky do 24 hodín od uskutočnenia objednávky. V prípadeodvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. Vprípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávkypodľa tohto bodu 8.1., predávajúci vráti objednávateľovi už zaplatenúkúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účetobjednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.


8.2. V prípade odstúpenia od zmluvy doexpedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.
8.3. Podľa § 7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. oochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb nazáklade zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimoprevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorýchzákonov je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvoduodstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
8.4. V odvolaní objednávky ako aj vodstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko kupujúceho(objednávateľa), e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Prezachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp.odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky,resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty(e-mailom) alebo poštou.
8.5. Včasné odstúpenie podľa bodu 8.2. a8.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené predávajúcemu.Odstúpením kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
8.6. Po odstúpení od zmluvy je predávajúcipovinný:
- prevziať tovar späť od kupujúceho, pričomkupujúci je povinný doručiť tovar na adresu: Azalková 8, 821 01 Bratislava,Slovensko. Náklady na vrátenie tovaru znáša v súlade s § 10 ods.3 zákona102/2014 Z.z. kupujúci. K zásielke priložte kópiu daňového dokladu
- vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručeniaodstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal v súlade s§ 9 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z.
8.7. Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až domomentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovarupredávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škodyspôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zaniknezapočítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody, vrátipredávajúci kupujúcemu v hotovosti alebo bankovým prevodom na ním určenýúčet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
8.8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z nasledovnýchdôvodov:
- ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne ziných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho
- ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenejodbernej lehote
- ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od nehopožadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, žetovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiachpredávajúceho inak ho zaobstarať
- ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovarnakupuje
8.9. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď jeodstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenieodstúpenia vo forme elektronickej pošty e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenuvráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručeniaodstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa skupujúcim nedohodne inak.
8.10. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nárokupredávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladochvynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.
8.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnenýuspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť musumu zníženú o svoje nároky.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Kupujúci (objednávateľ) vyhlasuje, že predodoslaním objednávky predávajúcemu sa oboznámil s týmito VOP. Kupujúcizaslaním objednávky predávajúcemu čestne vyhlasuje,
že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraneosobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval auschovával jeho
osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré súpotrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkýchsvojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude sosobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnýmiprávnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvaniazabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s §17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene adoplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajovmôže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne vlehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9.2. Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa(kupujúceho),
resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a plnenia svojichzáväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä privystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru.Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osobynebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám(okrem osôb vykonávajúcich doručovanie zásielok).
9.3. Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu:krstné meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa,fakturačná adresa, adresa trvalého bydliska, adresa dodania, kontaktnételefónne číslo.
9.4. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje budú spracúvané vnevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich únikuani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám,okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérskespoločnosti a pod.). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmisú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.
9.5. Účelom spracúvania osobných údajov je:
- vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. odani z pridanej hodnoty
- doručenie tovaru a identi kácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby predodovzdaním vopred zaplateného tovaru
- potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru
- evidencia osôb registrovaných prostredníctvom aplikácie
- evidencia objednávok a Kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadnýchreklamácií
- zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvomelektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

10.1. Tieto VOP sú vypracované v súlade sovšeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskejrepubliky, najmä ale nie výlučne so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007Z.z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaníslužieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimoprevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorýchzákonov a nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2014.
10.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ichzverejnenia na internetovej stránke www.bruuder.eu
10.3. Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniamiKúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky),ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväznýchprávnych predpisov Slovenskej republiky, pričom ustanovenia zmluvy majúprednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniamivšeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majúprednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnychpredpisov.
10.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa staneneplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutáplatnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchtoVOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotnápovaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu potom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Kúpnej zmluvy alebo týchto VOPje neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknutéustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude včo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Za spoločnosť Bruuder s.r.o. schválil Branislav Kaľavský, konateľ 28.4.2019