Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

 

1.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámipredávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,číslo telefónu, mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobnéúdaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinnostívyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemudobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy aďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadneplniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu,predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a totelefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru,vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingovýchaktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

 

1.2.Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostnýchprogramov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnychpredpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajovpri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.bruuder.eualebo iným vhodným spôsobom.

 

1.3.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm.b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskoršíchpredpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnejzmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby,keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim vpredzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho jenevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zozmluvných strán.

Kupujúcimôže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svojsúhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, abypredávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré súuvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcejsa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkanýchtovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch,týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách naponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitúdo splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci posplnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajovkupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolaťkedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručeniaodvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

1.4.Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režimena web stránke internetového obchodu, v  sekcii môj účet, ihneď poprihlásení.

 

1.5.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobnéúdaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 1.1., 1.2. a 1.3. týchtopodmienok.

 

1.6.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí,aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedáúčelu, na ktorý boli zhromaždené.

 

1.7.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ budespracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorýneodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeobchádzať.

 

1.8.Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúcehovyžadovať: 

1.potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

2.vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov vinformačnom systéme v rozsahu:

a)identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

b)identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaníosobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

c)účel spracúvania osobných údajov,

d)zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvejvety ZnOOÚ

e)doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienkyspracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv aprávom chránených záujmov v rozsahu najmä poučenie o dobrovoľnosti alebopovinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobnéúdaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej ajčas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývaz priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnejzmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámikupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju onásledkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, tretie strany, ak sa predpokladáalebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, okruh príjemcov, ak sapredpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, formuzverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, tretie krajiny, ak sapredpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobnýchúdajov.

3.vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získaljej osobné údaje na spracúvanie,

4.vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetomspracúvania,

5.opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnychosobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

6.likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak súpredmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať oich vrátenie,

7.likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo kporušeniu zákona,

8.blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím časujeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasukupujúceho.

 

1.9.Právo kupujúceho podľa bodu 1.8. bodu 5 a 6 týchto Obchodných podmienok možnoobmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jehouplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva aslobody iných osôb.

 

1.10.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúcehonamietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že súalebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadaťich likvidáciu, využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho naúčely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu titulu, mena,priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

 

1.11.Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, máprávo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vprípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovenímoprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jejpráv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípadetakýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvodya preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinnýosobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladublokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

1.12.Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad,ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiupredávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sataké rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvaniajej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanievydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, žerozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobepreskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote 14dní. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, vktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho,alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahovpredávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo akpredávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenieoprávnených záujmov kupujúceho.

 

1.13.Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, žeuplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona;žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomnenajneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, osobne ústnou formou dozápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedya kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice jepredávajúci povinný odovzdať kupujúcemu, u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo2 tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebozápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 

1.14.Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžepodať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatiekonania o ochrane osobných údajov.

 

1.15.Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môžeuplatniť zákonný zástupca.

 

1.16.Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniťblízka osoba.

 

1.17.Žiadosť kupujúceho podľa ods. 1.8. bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto Obchodnýchpodmienok a ods. 1.10. až 1.12. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúcibezplatne.

 

1.18.Žiadosť kupujúceho podľa ods. 1.8. bodu 4 týchto Obchodných podmienok vybavípredávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výškuúčelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, sozadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, akosobitný zákon neustanovuje inak.

 

1.19.Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 1.17.a 1.18. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručeniažiadosti.

 

1.20.Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 1.9. týchto Obchodných podmienokpredávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranuosobných údajov Slovenskej republiky.

 

1.21.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúvaosobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 1.3. týchto podmienokprostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovak Parcel Service s.r.o.,  Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji.

Akokupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnenýkedykoľvek odvolať písomnou formou.

Akokupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á opodmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnenéna internetovej stránke www.bruuder.eu

Súhlasso spracúvaním osobných údajov – vernostné programy

Akkupujúci požiada o registráciu, resp. prejaví svoj súhlas so zaradením dovernostného programu, zároveň tým udelí súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sospracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadostiach resp. v prihláškachdo vernostných programov spoločnosťou BRUUDER s.r.o., so sídlom: Azalková 8,Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01 , IČO: 51245035 na účely vedenia vernostného programu. Zároveň súhlasím s tým, aby boli mojeosobné údaje poskytnuté tretím stranám.

Prehlasujem,že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvaniaosobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.bruuder.eu

Súhlasso spracúvaním osobných údajov – marketing

Týmtoudeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov vrozsahu emailová adresa spoločnosťou BRUUDERr s.r.o., so sídlom: Azalková 8,Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01 , IČO: 51245035 na marketingovéúčely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretímstranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á opodmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.